2015. augusztus 26., szerda

8. rész


Belle halványan érzékelte, hogy kemény karok záródnak erőtlen teste köré, a feje bágyadtan pihent az acélos mellkason. Hallotta a férfi kapkodó lélegzetét, úgy tűnt, mintha rohant volna valami felé. Csak nehezen tudta felidézni magában az elmúlt percek eseményeit, de mikor belényilallt a felismerés, felnyögött fájdalmában. Cedric hirtelen megállt, nézte a sápadt, hófehér arcot, s csak reménykedni tudott, hogy visszatér belé az élet. Iszonyatosan megrémült, amikor a lány elvesztette az eszméletét, s pokolian bánta, hogy így erőt vett rajta a fékezhetetlen düh. 
Amint tudatosult Belle-ben, hogy kinek a karjaiban is van, azonnal felpattant a szeme, s haragos kapálózásba kezdett, mígnem a férfi elengedte. Megpördült, s szemének minden dühe villámként szóródott Cedric-re. Az arca lángolt, egész testében remegett, de hangja határozott volt.
- Ne merjen még egyszer hozzám érni, Mr. Rayleigh – sziszegte. 
A férfit mélységesen meglepte, hogy az előbb még oly erőtlen, törékeny kis test most csillapíthatatlanul árasztja magából a mérget. Nevetni támadt kedve, ahogyan végignézett a forrongó, kipirult arcú lányon, aki talán soha sem volt szebb, mint ebben a pillanatban.
- Ha pedig azt hiszi, hogy még ezek után is hajlandó vagyok behódolni magának, és feleségül menni Önhöz, akkor ez élete tévedése! – folytatta Belle, majd megpördült, s egyenes háttal, méltóságteljesen elindult a ház felé, de Cedric a karjánál fogva visszarántotta. – Mit akar még? A kezemet is el szeretné törni? Nem volt elég?
- Belle, ne csináld ezt! Nem akartalak bántani.
- A francokat nem! – kiáltotta, s magában elmosolyodott, mert elképzelte, hogy anyja arcára milyen megbotránkozó kifejezés ülne ki, ha megtudná, micsoda otromba szót használt egy úriember társaságában. –Talán nem fizikailag, de szemmel láthatólag beteges élvezetét lelte abban, hogy lelkileg meggyötörhet. Tessék, örüljön, a feladatát remekül teljesítette! Most pedig, ha nem haragszik, felmegyek a szobámba, mielőtt még egy újabb közveszélyes alak veszélyeztetné a testi épségemet! Vagy tudja, mit? Inkább haragudjon csak és fulladjon meg a mérgében!
Cedric nem bírta tovább, jóízűen felkacagott. Hihetetlen, hogy egy lány mennyire szórakoztató tud lenni, amikor dühös, s amikor ilyen jól áll neki az a düh.
- Örülök, hogy ennyire jól mulat – morogta.
- Belle, bocsánatáért esedezem. Nem tagadom, roppant módon élveztem, hogy végre a földre kényszerítettem egy beképzelt és túlontúl büszke nőt. Ha pedig ez a szembesítés nem tett jót a jellemének, igazán csalódnék, nemcsak Önben, hanem magamban is.
- Szóval mindez azért történt, hogy jó irányba terelgesse a természetemet? Nem gondolja, hogy egy kicsit elkésett, Mr. Rayleigh?
- De igen, magam is ettől tartok – felelte a férfi, arcáról képtelen volt letörölni a gúnyoldó vigyort.
- Miért akar egyáltalán elvenni? Mi haszna származik belőle?– bukott ki Belle-ből a kérdés, amelyen már régóta törte a fejét. 
- Tudja, Miss Brightmore, én nem vagyok az a fajta férfi, aki szerelembe esik. Nem is terveztem soha, s tudtam, hogy jellememből adódóan nem is fog bekövetkezni. Undorodok attól a képtől, hogy giccses, érzelgős szavakat suttogjak, hogy az én lelkemben is az együgyű szerelem vessen ágyat. Nem, ez nem én vagyok. Nincs még egy dolog a világon, ami úgy taszítana, mint ez a teljesen fölösleges érzelem, amely csak még ostobábbá teszi az embereket. S mivel így állnak a dolgok, nem látom akadályát, hogy elvegyek egy olyan nőt, aki bár semmiféle gyengéd érzelmet nem ébreszt bennem, legalább elszórakoztat. Igen, jól hallotta, elszórakoztat. Nem is tudja, milyen jót mulatok minden egyes dühkitörésén és éles szaván, melyet nekem címez. Másrészről maga még mindig olyan, mint egy elkényeztettet kislány, és érdekes kísérlet lesz ledönteni a királynői koronát a fejéről. Harmadrészt pedig, sors fintora révén én nyertem meg a kezét, melyet az apja elkártyázott.
Belle már készen állt a goromba visszavágásra. Miként jön ez a férfi ahhoz, hogy becsmérelje és így kigúnyolja őt? Neki ezt nem kell eltűrnie! Még hogy azért akarja elvenni, mert elszórakoztatja! Ő nem akar egy érdekes kísérlet lenni! Egyáltalán hogy meri ilyen nyíltan felvállalni közömbösségét, sőt visszatetszését iránta? Minden úriember azt hazudta volna, hogy mindig is forrón szerette, csak ez idáig megdermesztette a visszautasítástól való félelem, ezért nem mert színt vallani. Ám még mielőtt felháborodással fűtött gondolatait kikiabálhatta volna a világnak, Cedric utolsó mondata hallatán a tokára forrt a szó.
- Ó, szóval mindezzel eddig nem volt tisztában? – kérdezte a férfi őszinte meglepettséggel a hangjában. – Igen, talán jobb is lett volna. 
- Miről beszél? – Belle hangja hidegen, fagyosan csengett.
- Nem vagyok biztos benne, hogy jogom van elmondani.
- Fejezze be a játszadozást! Nekem jogom van hallani, az én életemről van szó!
- Emlékszik még arra az estére, amikor Mr. Brightmore-t én magam vittem haza késő éjszaka? Nos, azon az estén többet ivott a kelleténél, ami nem is okozott túlságosan nagy meglepetést számomra, hiszen tudtam, hogy tönkrement. Nem elég, hogy balga módon bizonytalan ügyletekbe fektette majdnem az összes vagyonát, mindemellett továbbra is azt képzelte, hogy gazdag ember, és eljátszotta a maradék pénzét. Azon az este már nem volt mit feltennie, ezért magát Nortfieldet kockáztatta. Biztos volt benne, hogy megnyeri a partit, s így is lett. Ettől, és a töménytelen mennyiségű brandytől a szokásosnál is jobban megnőtt a bátorsága, s a következő körben már az Ön kezét ajánlotta. Nos, számomra itt kezdett érdekessé válni a játék, s ekkor csatlakoztam be. Meg is köszönheti, hogy én nyertem, nem pedig az a szeplősképű, kapafogú McGrath, vagy a lassan hatvanadik életévét betöltő Shelley. Bár igaz, ami igaz, Shelley mellett nem sok asszonyi kötelessége lett volna – ekkor Cedric kajánul elvigyorodott, majd folytatta a mondanivalóját. – Persze nem volt igazán komoly a játék, de szükségük van a pénzemre ahhoz, hogy akár csak az idei évet is túléljék, és én éppen jótékonykodó kedvemben vagyok. Ezzel a házassággal mindketten nyerünk. Maga, Miss Brightmore megkapja a pénzemet és a hős mártír szerepében tetszeleghet, aki megmentette otthonát a pusztulástól saját boldogságának feláldozásával. Én pedig megőrizhetem érzelmi függetlenségemet, hiszen az a veszély korántsem fenyeget, hogy valaha is elcsavarja a fejemet. Ilyen egy jó üzlet, nem gondolja?
Belle nem tudta, hogy felháborodjon, amiért csupán egy árucikknek tekinti őt a férfi, amelyet ide-oda dobálhat,s kedve szerint irányítgathat, vagy mélységes és keserű csalódást érezzen amiatt, amit az apja tett. A két érzés kegyetlen csatát vívott a lelkében, de végül képtelen volt bármit is tenni vagy mondani. Csak állt megsemmisülten, s üveges szemekkel nézett vissza Rayleigh-re.
- Nocsak, sosem gondoltam volna, hogy megélem azt, amikor nem tud megszólalni, s nem futja semmiféle elmésnek szánt visszavágásra – gúnyolódott tovább Cedric.
- Igazán sajnálom és szánom magát, Mr. Rayleigh. Nem kívánom üres szónoklattal megmagyarázni, hogy pontosan miért is, éppen elegendő jellemábrázolás az, hogy képes elvenni egy olyan nőt, akit csupán a kényszer és az erőszak hajt magához! 
- Ne tegyen úgy, Miss Brightmore, mintha sokkal jobb ember lenne, mint én, mert mindketten tudjuk, hogy ez nem igaz. 
- Ez volt a legfájdalmasabb sértés, amelyet ma a fejemhez vágott: az, hogy mi ketten valamiben is hasonlítunk. Tévedésben él, Mr. Rayleigh. Még ha egy cseppnyi igazság is lenne a szavaiban, megnyugtathatom, hogy ezentúl érvényét veszti, ugyanis mostantól minden idegszálammal azon leszek, hogy még a csíráját is kiirtsam minden vélt vagy valós közös vonásunknak. 
Nem várta meg a férfi válaszát, úgy érezte, ennél többet képtelen elviselni. Megpördült, s olyan méltóságteljesen, ahogyan csak tudott, elindult a ház felé. Cedric ezúttal nem állította meg, a szemével követte a lány táncoló lépteit.


Belle fejében olyan eszeveszett gyorsasággal kavarogtak a legkülönfélébb színezetű gondolatok, hogy képtelen volt összeszedni magát, és már belefájdult a feje abba, hogy megpróbálja rendszerezni őket. Csak ment előre töretlenül, vissza a házba, majd, mikor érezte, hogy ereje fogytán van, megállt egy pillanatra, s lehunyta a szemét. Nem, nem sírhat. A könnyek mindent sokkal fájdalmasabbá tesznek. Vett egy mély levegőt, s kisöpörte az agyából a keserű emlékeket. „Most nincs erre időm. Túl sok mindent el kell végeznem még ahhoz, hogy ráérjek szomorúnak lenni.” – gondolta, s már bánta, hogy otthagyta a férfit egyedül. Most az anyja faggatni fogja, számon kéri, és kemény, goromba szavakkal illeti, amelyek már előre erejüket vesztették. Többé nem hagyja magát megvezetni, kilép a marionett bábu szerepéből. 
Nagy lendülettel benyitott a szalonba, s lelkében már felvértezte magát Florence minden szitkozódása és fenyegetése ellen. Ám nagy meglepetésére nem volt más a fényűző szobában, csak az esetlen kis Cathy, s vele szemben a tőle oly szokatlan komorsággal semmibe meredő Bonnie. Látszólag nem is próbálkoztak a társalgással, vagy ha volt is Cathy részéről némi ügyetlen ráhajlás, a másik minden bizonnyal egy pillantásával elnémíthatta. Belle tudta, hogy semmi oka az örömre, hiszen azok szemében, akiket a leginkább szeret, árulóvá alacsonyodott, de kénytelen volt elmosolyodni, mikor szeme elé tárult ez a szerencsétlen jelenet. Mintha éppen egy ócska, vándorszínházi tragikomédia részletébe cseppent volna.
- Bonnie, de jó, hogy látlak! – kiáltott fel, mikor magához tért, s egy öleléssel szerette volna üdvözölni barátnőjét, de annak tartózkodó gesztusából látta, hogy nem szívesen fogadná. Belle arcáról eltűnt a bizalmaskodó mosoly, s komoly szemekkel leült az egyik faragott székre. – Cathy, magunkra hagynál, kérlek? – szavait húgához intézte, de beszéd közben egy pillanatig sem tekintett rá, szüntelenül Bonnie arcát kémlelte, amely csupán szenvtelenségről árulkodott, de a sebtében felkent máz már több helyen is repedezni kezdett. Mikor becsukódott az ajtó, barátnője keze után nyúlt, s erősen megszorította. – Hinned kell nekem, Bonnie. Én nem tudtam semmiről. Sosem okoznék neked fájdalmat szándékosan.
- Azt kívánod tőlem, hogy higgyem el, ez a házasság téged is akkora meglepetésként ért, mint engem? – Bonnie hangja ijesztően fagyos volt, s kezét kirántotta Belle szorításából. –általánosságban elmondható rólam, hogy inkább szép vagyok, mintsem lángelme, de ezt még én sem vagyok hajlandó elhinni! Hogy játszhattál így ki, Belle? Tudtad, nagyon jól tudtad, hogy mit jelent nekem… ő!
Bonnie arca lángolt, s olyan heves gesztusokkal beszélt, hogy mogyoróbarna hajának néhány tincse a szemébe hullott.
- Bonnie, tökéletesen tisztában vagy azzal, hogy mit gondolok Cedric-ről! Ő az utolsó férfi az egész világon, akihez hajlandó lettem volna hozzámenni!
- Nekem úgy tűnik, hogy még elég sok férfi van a világon, de te az ő menyasszonya vagy. Talán csak úgy próbáltad takargatni a valódi érzelmeidet, hogy mindenkivel elhitetted, mennyire megveted őt. Nem te vagy az első nő a földön, aki ezt a trükköt alkalmazza, s gratulálok, tökéletesen bevált!
- Megsértesz azzal, hogy így gondolkodsz rólam. Nem mondhatom el, hogy miért kell ennek a házasságnak megtörténnie, de abban biztos lehetsz, hogy ez szentségtelen, s isteni törvények ellen való. Sohasem gyűlöltem még annyira Cedric Rayleigh-et, mint ebben a pillanatban, és sosem voltam még benne ennyire biztos, hogy nem megyek hozzá feleségül!
Bonnie megdöbbenve nézett vissza Belle-re, aki nem tudta palástolni felindultságát. Túl sok mindent kellett rejtegetnie túl sok ember előtt. Bonnie viszont egyike volt azoknak, akikben feltétlenül megbízott, s mindennél inkább szüksége volt arra, hogy őszintén kitárulkozzon. Mielőtt még barátnője bármit is válaszolhatott volna, Belle intett, hogy folytatni fogja.
- Talán még mindig nem hiszel nekem, s nagyon fáj, hogy kételkedsz a szavaimban. De kitaláltam valamit. Valamit, ami alapján meggyőződhetsz arról, hogy sosem lennék képes hazudni neked. Azt, hogy mi vezette idáig az eseményeket, s hogy mi forgatta ki teljesen a világomat, magamban kell tartanom. De azt, hogy mi fog, s hogy minek kell történnie ezek után, teljesen világosan áll előttem.
Belle szemei felcsillantak az izgalomtól. Teljesen hirtelen és váratlanul kopogott nála az ötlet, de azonnal tudta, hogy nem lehet más megoldás.

2015. augusztus 25., kedd

OFF bejegyzés - Első díj

A blog megkapta élete első díját, ezúttal szeretnék köszönetet mondani a The Originals szerkesztőjének!A szabályok a következők lennének:
- Írj 11 dolgot magadról!
- Válaszolj a jelölő11 kérdésére!
- Írj 11 kérdést!
- Küldd el 11 embernek!


11 dolog rólam:

1. Megrögzött színházba járó vagyok.
2. Némileg fanatizálom Petőfit, olyannyira, hogy egy kis petőfis kokárdát hordok a pénztárcámon – egyébként nagyon cuki.
3. A szobámban minden szabad négyzetcentiméteren könyv hever.
4. Ha beszabadulok egy antikváriumba, csak erőszakkal lehet kicipelni.
5. Imádom a 18-19. században játszódó történeteket, már csak azért is, mert csodálatos a korszak hangulata, a ruhákról nem is beszélve.
6. Képes vagyok egész nap beszélni, kivéve ha előző este Tankcsapda-koncerten voltam, mert akkor rendszerint elmegy a hangom az ordítozástól.
7. Egész nyáron dinnyét eszek, ha két napig nem jutok hozzá, már elvonási tüneteim vannak.
8. A kedvenc konyhám a kínai konyha.
9. Bár nem vagyok adrenalinfüggő, a bungee jumpingot nagyon szívesen kipróbálnám.
10. Kívülről fújom a létező összes musicaldalt.
11. Nem tudom elviselni a nyálas, romantikus, sablontörténettel rendelkező filmeket.

Válasz a 11 kérdésre:
1. A kedvenc sorozatom a Dr. House.
2. Két testvérem van.
3. A Hawaii five-ból még egyetlen részhez sem volt szerencsém.
4. Óriási Harry Potter-rajongó vagyok, a kedvenc szereplőim Piton és McGalagony (bár ő erősen verseng Bellatrixszal)
5. Igen, olvastam már a Szürke ötven árnyalatát.
6. Nincs kimondottan kedvenc műfajom, de a szépirodalmat a szórakoztató irodalom elé helyezem.
7. A kedvenc íróm Márai Sándor.
8. Fogalmam sincs miért kezdtem el írni, csak annyit tudok, hogy már képtelen lennék abbahagyni.
9. Őszintén bevallom, hogy nincs kedvenc blogom.
10. Egyszer nagyon szeretnék eltölteni egy hetet Madridban.
11. Természetesen az irodalom volt a kedvenc tantárgyam.
Az én 11 kérdésem:

1. Ki a kedvenc magyar íród/költőd?
2. Melyik magyar előadó dalait hallgatod a legszívesebben?
3. Milyen témájú/stílusú blogot nem olvasnátok soha?
4. Melyik korban élnétek a legszívesebben és miért?
5. Szerinted melyik a legszebb, legkifejezőbb magyar szó?6. Melyik volt az eddigi legjobb koncertélményed?
7. Mit tartasz a legidegesítőbb emberi tulajdonságnak?
8. Melyik híres emberrel találkoznál a legszívesebben?
9. Mit szeretnél elérni a blogoddal?
10. Mi volt az eddigi legnagyobb elismerés, amit kaptál?
11. Miben szeretnél a legjobban fejlődni?

Az én 11 jelöltem:

1. Delta - Bet & Breakfast
2. Adri - Stile Di Vita
3. Cat B.R. - Ádám keresi Évát
4. M.Mircsi - Az álarc mögött
5. Pritty Pratty - A fantasztikus plébánia
6. Lorena - Halálba viszel
7. Barby - Édes élet
8. Skyler - Wannabe
9. Alexandra G. Summer - Elátkozott hercegnő
10. Poppy P. McDonald - Close but not close enough
11. Mym&NaTi - Titkos e-mail

2015. augusztus 23., vasárnap

7. rész


Belle első gondolata másnap reggel Chase volt. Hogyan is mondhatná meg a férfinak, hogy hiábavaló mindenféle szerelem? Alig tudott erőt venni magát, hogy kikászálódjon az ágyból, rendbe szedje magát, és felvegye a szokásos kedves, mosolygó és mindenki számára kellemes modorát. Még ha minden idegszálát meg kell feszítenie, akkor is azt fogják róla gondolni, hogy boldog, felhőtlenül boldog! Felvette hát legszínesebb, legfeltűnőbb ruháját, feltűzte haját, s még a kölnivizes üvegcsét is megbillentette egy kicsit. Amikor a tükörben megpillantotta magát, hátrálnia kellett egy lépést. Annyira furcsán hasonlított magára s mégis annyira égbekiáltóan különbözött ez a mostani kép a régiektől! A szeme olyan jegesen világított, hogy még ő maga is beleborzongott. Képtelen volt tovább nézni ezt a gyászos, cifra parádét, s mintegy kihívásképpen kiegyenesítette vállát, felemelte a fejét, s kivonult a szobából. 
Mikor leért a földszintre, kellemetlen meglepetés köszöntötte. Martha, a házvezető asszony rohant zömök kis testével elébe, s buzgó szóáradat tört ki belőle.
- Kisasszonyka, az úrnő parancsolja, hogy azonnal menjen a szalonba, még mielőtt bármihez is hozzáfogna!
- Miért? – kíváncsiskodott Belle, mert bár tudta, hogy önszántából soha senki nem mondana bármi érdemlegeset az öreg házvezetőnőnek, az véletlenül mégis mindent meghall, s evégett igen gyakran sokkal inkább tisztában van a ház titkaival, mint maga a lakók. 
- Én azt ugyan nem tudom, kisasszonyka! – hárította el Martha a faggatózást. – Hát azt hiszi, hogy hallgatózom én? Nincsen énnekem időm arra, hát mit gondol, ki sürög-forog egész nap a házban, hogy a kisasszonykának ilyen kényelmes élete legyen? Nekem csak a lelkemre kötötték, hogy ne hagyjam elmenni, hanem azonnal, minden erőmmel irányítsam a szalon felé, feltartóztatás nélkül. No, de azért annyit mégis elmondhatok, hogy egy fiatalember várja a kisasszonykát, méghozzá elég szemrevaló! Ó, ha csak harminc évvel fiatalabb lehetnék…!
- Na, de Martha! – nevetett Belle az asszony csacskaságán. 
- Mit gondol, én talán sosem voltam fiatal és szép?
- Ugyan, Marha, ne használjon múlt időt, még mindig ugyanolyan élénk és fiatalos, akárcsak húsz éves korában! 
- Kisasszonyka, most már aztán induljon nekem, mert a végén még én kapok a fejemre, amiért magácskának éppen kedve támadt cseverészni!
Belle magában jót mulatott az iménti jeleneten, s hirtelen elemi erővel öntötte el a szívét a szeretet Martha iránt, aki gyerekkora óta gondoskodott róla, ápolta apját, ha beteg volt, s megvigasztalta Carthy-t, mikor az csendesen pityergett a sarokban. Mi lenne ezzel a szegény, idős asszonnyal, hogyha el kéne mennie Nortfieldről? Más család nem becsülné úgy, ahogyan ők teszik, mások képtelenek lennének olyannyira értékelni karjai odaadó gondoskodását, talán még gorombáskodnának is vele, s összeszidnák ezt a gyengéd, kedves, aranyszívű lelket, aki őérte dolgozott egész életében! Szeretetéből új, már szilárdabb bátorságot merített, s mielőtt még több kétségbeejtő gondolat támadt volna a fejében, nagy lendülettel benyitott a szalonba. 
- Csakhogy végre itt vagy, Maybelle! Igazán nagylelkű vagy, hogy megtisztelsz a jelenléteddel. Egy életre lekötelezel – vetette oda gorombán az anyja, aki a kandalló mellett állt szálfaegyenes tartással, minden porcikájából szigort árasztva.
Belle végignézett a különös társaságon, s alig tudott elfojtani egy gúnyos horkantást. Cedric fesztelenül hátradőlt az egyik kanapén, s arcán olyan kifejezés ült, hogy mindenki biztos lehetett benne, nagyon is jól mulat ezen a groteszk helyzeten. Vele szemben Cathy gyűrögette ruháját zavarában, s nem győzött elpirulni és lesütni a szemeit, valahányszor tekintete találkozott a férfiéval. 
- Jó reggelt anyám – köszönt Belle, s elhatározta, hogy minden sértésen felülemelkedik. – Szervusz, Cathy, remélem, kellemesen aludtál. Üdvözlöm, Mr. Rayleigh, igazán örülök, hogy ilyen hamar láthatom ismét. 
Cedric gúnyosan elvigyorodott, majd méztől csöpögő hangon így felelt:
- Én nem kevésbé, Miss Brightmore. Rendkívül hizelgő, ha Ön oly nagyra értékeli a társaságomat, hogy már egyetlen estét is csak a hiányérzet hideg leplével betakarózva tud átvészelni. De ne féljen, Belle, ezentúl minden nap élvezhetjük egymás páratlan modorát, hiszen mi más életcélom lehetne azon kívül, hogy boldoggá tegyem magát?
Belle tisztában volt azzal, hogy képtelen lenne illőn válaszolni, ezért bájos mosolyával gödröcskéket varázsolt az arcára, majd az anyjához fordult.
- Miért hívatott, anyám?
- Mr. Rayleigh, ha megbocsát – szólt oda Florence, majd nem túl gyengéden megmarkolta lánya karját, s szinte kivonszolta a szalonból, miközben Belle azon gondolkodott, hogy Cathy valószínűleg halálra rémült, amiért egyedül maradt azzal az alakkal. – Mivel tudom, hogy képtelen vagy olyan ésszerűen és önzetlenül viselkedni, mint ahogyan az elvárható lenne tőled, kénytelen vagyok négyszemközt beszélni veled és keményen beleszólni az események alakulásába. Mostantól Mr. Rayleigh minden nap eljön érted, hogy gondoskodjatok a látszatról, és bebizonyítsátok a kétkedő embereknek: ti ketten egymásnak lettetek teremtve. Ha az időjárás megengedi, kikocsiztok, lovagoltok, sétáltok, vagy nem is tudom, mit művelnek manapság a fiatalok. A fontos az, hogy még a legkeményebb szívű ember is a meghatottságtól könnybe lábadt szemmel figyelje boldog szerelmeteket.
- Akinek megadatott egy cseppnyi ész, azonnal átlátna a szitán, és kételkedne abban, hogy engem ehhez a ficsúrhoz gyengéd érzelmek fűznek – szalad ki Belle száján, ám azonnal megbánta a dolgot, mikor elkapta anyja villámokat szóró pillantását.
- Egy szót sem akarok erről hallani! Most pedig visszamész, és leveszed a lábáról Mr. Rayleigh-t! Úgy elbűvölöd, hogy majd’ beleszédül! Azt akarom, hogy remegő lábakkal induljon haza, otthon pedig másra sem tudjon majd gondolni, mint arra, miként rebegtetted a szempilláidat!
- Miért kell, hogy belém szeressen? Már el van rendezve minden.
- Igen, el van. Nem mintha bármi is a te érdemed lenne! Tartozol neki annyival, hogy legalább egy kicsi erőfeszítést tegyél, és elhitesd vele, hogy ő a legboldogabb férfi a világon. Másrészről egy szerelmes férj sokkal kiszolgáltatottabb a nő számára, következtetésképpen úgy irányítod majd, ahogyan csak kedved tartja. Erre pedig minden bizonnyal szükséged lesz.
„Vagy inkább neked lesz szükséged rá.” – gondolta Belle, de szerencsére még idejében sikerült lenyelnie mondanivalóját, amelyet nagy valószínűséggel az anyja kevésbé értékelt volna.
- Megértetted, amit mondtam? 
- Igen. Tökéletesen – felelte Belle, s még mielőtt Florence bármit is hozzáfűzhetett volna, benyitott a szalonba, majd leült közvetlenül Cedric-kel szemben. Úgy helyezkedett, hogy egészen véletlenül egy pillanatra kivillanjon lába a szoknya alól, nem túl kacéran, de annál többet ígérően. Lopva a férfira pillantott, s arcáról azonnal leolvasta, hogy próbálkozása célba talált. Mindezek után ártatlanul, mint aki semmit sem vett észre, kezébe vette a kézimunkáját, s szorgosan öltögetni kezdett.
- Igazán különleges este volt a tegnapi, nem gondolja? – kérdezte kedves hangon, s még Cedric is meglepődött, mert a lány szavaiban nyoma sem volt a szokásos goromba vagy gúnyolódó élnek. Ezt igazán sajnálta, ugyanis egészen beteges, szinte perverz módon feltüzelték őt ezek a szóváltások, s már vágyakozva gondolt az újabb összecsapás lehetőségére. Most viszont ismeretlen területre talált a lány jellemében, s nem tudta, milyen veszélyeket rejthet, ezért kurtán felelt.
- Igen, az volt.
- Tudja, sokat gondolkodtam tegnap éjjel. Sosem hittem volna, hogy valaha, elalvás előtt Önre fogok gondolni, Mr. Rayleigh. Legalábbis nem dühösen és haraggal a szívemben. Most viszont ez a kicsavart, fonákos helyzet rákényszerített arra, hogy újraértékeljem és rendezzem magamban a dolgokat. S tudja, mit? Sikerült egészen megbarátkoznom mindazzal, ami előttem, illetve előttünk áll. Talán kezdhetnénk az egészet a legelejéről. Szeretném azt hinni, hogy minden köztünk lévő nézeteltérés büszkeségből és egymás meg nem ismeréséből fakadt. Mindkettőnknek könnyebb lenne, ha nem állnánk folyamatosan készen arra, hogy a másik torkának ugorjunk. Mit gondol, fátylat boríthatnánk a múltra és újrakezdhetnénk?
Cedric eleinte egy kissé értetlenül nézett vissza a Belle komoly, mégis lágy tekintetébe, de hamar összeszedte magát. Nem tudta, hogy mit gondoljon. A lány annyira őszintének tűnt, de mégis hihetetlennek mutatkozott ez a pálfordulás kettejük viszonyában. Érdekes kísérletnek ígérkezett ez az egész, ezért úgy döntött, hogy belemegy a játékba, bár fogalma sem volt, hogy hová vezet.
- Nekem is rengeteg időm volt elmerengeni a történteken és azok megmásíthatatlan következményein. Bár tartottam attól, hogy újabb és újabb nehézségekbe fogok ütközni az Ön természetéből adódó fensőbbséges büszkeség miatt, de örömmel hallom, hogy talán én vagyok az, aki téved.
Belle csengő hangon felnevetett, s olyan szép volt ebben a pillanatban, hogy az embernek belefájdult a szeme.
- Szóval úgy véli, hogy túlságosan is önérzetes vagyok? Látja, ez is bizonyítja, mily kevéssé ismerjük, milyen ostoba módon támadtuk egymást csak azért, mert szemünket elvakította a balítélet. Mindig a legrosszabb hangulatban találtuk a másikat, a körülmények sosem kedveztek, gonoszul összejátszottak ellenünk. Tudja, mit? Sétáljuk egyet a parkban. Bátran állíthatom, hogy Nortfield parkja a legszebb egész Darlingtonban!
Cedric már éppen szóvá akarta tenni, hogy kezd unalmas lenni ez az eleve halálraítélt színjáték, de mikor a lány hosszú, sűrű szempillákkal elfátyolozott égszínkék, mosolygó szemeibe nézett, képtelen volt bármi olyat is mondani, amitől ezek a szemek haragosan megvillanhattak volna. 
- Örülök, hogy szereti a sétákat – felelte végül. – Winwoodnak minden bizonnyal jóval nagyobb parkja lehet, mint Nortfieldnek. 
Cedric kezét nyújtotta Belle felé, a lány pedig vidáman belékarolt, s elindultak az udvar felé, a sarokban kuporgó is Cathy-ről pedig teljesen elfeledkeztek, mint ahogyan az már lenni szokott.
- Ne higgye azt, hogy bedőlök Önnek és dühbe gurulok! – felelte játékosan Belle, de a szíve ólomsúlyúvá vált. Eddig nem is gondolt arra, hogy el kell hagynia szeretett szülőföldjét. El kell innen mennie, ráadásul egy olyan férfival, akit a világon mindenkinél inkább megvet! Miért nem jutott ez hamarabb eszébe? Hiszen amikor ideérkezett a Rayleigh család, mindenki arról suttogott egymás között, hogy övék fél Essex, ha nem az egész! – Nem, nem szerezem meg Önnek az örömöt, Mr. Rayleigh. Sértegesse csak nyugodtan méreteit, gazdagságát, én annál inkább szeretni fogom Nortfieldet, minél jobban becsmérli.
Séta közben elhaladtak a dús lombú tölgyfák alatt, melyeknek ágai gyengéd lepelként borultak a kis ösvény felé. Belle összefacsarodott szívvel, nehéz lépésekkel tette meg utat, s most csakugyan szüksége volt arra, hogy belekaroljon a férfiba.
- Eszemben sem volt megbántani, csupán felhívtam a figyelmét, hogy mennyi örömöt hozhat még a jövő. A séta kedvelőinek nincs is nagyobb érték, mint egy szép, gondozott park és lugas a saját birtokán.
Cedric már kezdte unni az üres fecsegést, és el sem tudta képzelni, hogy lehetséges az, hogy valaki képes legyen ilyen semmit mondások iránt érdeklődést táplálni, sőt teljesen beléjük bolondulni.
- Kérem, meséljen még nekem Winwoodról, Mr. Rayleigh! – sóhajtotta Belle oly vágyakozóan, s mohón, hogy lehetetlen volt kételkedni őszinte kíváncsiságában. – Szeretnék róla minél többet hallani!
- Kételkedem abban, hogy képes lennék illő és elegendő ékességgel felruházni Winwoodot a puszta szavaimmal – felelte Cedric, s modora egyre távolságtartóbbá vált. 
- Talán igaza van, de ne aggódjon, én megfestem magamban a leggyönyörűbb képet Winwood parkjáról, amelyet emberi szem csak elképzelhet – csicseregte a lány. – Megígérem, hogy majdnem annyira fogom szeretni, mint Nortfieldet. Bár ha azt mondanám, hogy csak feleannyira, azzal is igazán elégedett lehetne, hiszen mindennél jobban kötődök ezen a világon Nortfield fekete földjéhez.
Rayleigh érezte, hogy beszélgetésük alkalmával most először beszélt őszintén a lány. A szeméből mérhetetlen szomorúság áradt, ahogyan végigpillantott a parkon, de ez a keserűség csak átsuhant a szép arcon, s egy másodperccel később újra felváltotta a derű. Belle vidáman odaszökdécselt egy rózsabokorhoz, majd leszakította róla a legszebb virágot, s nevetve visszarohant a férfihoz.
- Ígérje meg nekem, Mr. Rayleigh, hogy ennek a rózsának a párját elülteti Winwood parkjában. 
- Megígérem, Miss Brightmore – felelte csendesen Cedric, s egészen kiszáradt a szája. 
Belle hálásan elmosolyodott, majd a férfi kabátjára tűzte a virágot.
- Köszönöm, Mr. Rayleigh – beszéd közben valószínűtlenül közel került a férfihoz, arcuk majdnem összeért. 
Cedric Rayleigh egyetlen eszeveszett gondolat erejéig kész lett volna megcsókolni a képmutató ajkakat, de még idejében visszanyerte öntudatát, s vonásai megkeményedtek. Kezével durván megragadta Belle állát, s a ház falához préselte testét. A lány szemébe könnyek szöktek a fájdalomtól, ahogyan az érdes felület felhorzsolta meztelen bőrét. Görcsösen próbálta kirántani magát Cedric szorításából, de csupán annyit ért el vele, hogy az még erősebben fogta. Álla sajogni kezdett, érezte, hogy egyetlen mozdulat, és eltörik. Legszívesebben felsikoltott volna a rémülettől, de egy hang sem jött ki a torkán. Csak némán, kétségbeesetten nézett vissza a férfira, akinek szemeiben vadállati düh szikrázott. Nem értette, nem tudta, mi változhatott meg ennyire hirtelen, mikor már olyan jól ment az egész! Már olyan közel járt a célhoz! 
Rayleigh mellkasából hörögve szakad fel a levegő, s leolvasta a lány arcáról az eleven félelmet. Már bánta, hogy így elvesztette az önuralmát, de úgy gondolta, ez még mindig a jobbik eshetőség. Ki tudja mi lett volna, ha…
- Mit akarsz tőlem? – szűrte egyenként a szavakat fogai között.
- Engedj el! – nyöszörögte Belle, s egész testével kapálózni kezdett. Cedric egyetlen pillanat alatt mozdulatlanná tette.
- Mit akarsz tőlem? – ismételte meg a kérdést, ezúttal több fegyelemmel. Belle el akarta fordítani a fejét, de mivel képtelen volt rá, tüntetőleg behunyta a szemét. Szóval a férfi egyetlen másodpercig sem hitte el neki a színjátékot. Most az egyszer megbukott, mégpedig a legfontosabb vizsgán. Hogyan is áltathatta magát azzal, hogy ez is olyan könnyű és egyszerű lesz, mint minden alkalommal? Hiszen vele sosem tudta megértetni magát. Egészen olyan volt, mintha ő kiesett volna a bűvkörből, amelybe mindenki más oly könnyedén belesétált. Tudta, hogy Cedric soha, még egy órácskára sem tartozott a csodálói közé. Kezdettől fogva megvetéssel tekintett rá, s Belle igazodott ehhez: ő ugyancsak így fordult felé. 
- Tudja, Miss Brightmore – folytatta Mr. Rayleigh. – Rengeteget törtem a fejemet azon, hogy miért is csodálják úgy a férfiak. Persze, gyönyörű, ez vitathatatlan. Már ennyi elég is lenne ahhoz, hogy fél Darlington a lábai előtt heverjen. Mindenfelől azt hallani, hogy Miss Brightmore milyen csinos, milyen művelt, milyen szépen rajzol, milyen elragadóan zongorázik, és még az énekhangjáról nem is beszéltünk! Nos, hosszas gondolkodás után rájöttem a titkára. Ön nem igazán művelt, és nincs is felruházva túlságosan különleges adottságokkal. Tehetsége és tudása csupán hiúságból fakad, forrása önnön nagyravágyása, hogy mindenkinek tessék. Ehhez van nagy tehetsége, Miss Brightmore. Maga a leglenyűgözőbb és legsokoldalúbb színésznő, akit valaha is láttam. Minden szerepet tökéletesen Önre szabtak, s úgy illegeti magát a különféle színes maskarákban, hogy a szem belekáprázik. Csakis azért tanulta a klasszikusokat, hogy kérkedjék tudásával, nem pedig azért, mert vágyott rá. Csupán azért gyakorol a zongorán, hogy újabb dicshimnuszokkal gazdagodjon jól megtömött tarsolya. Mindenkihez képes úgy szólni, hogy azonnal elvarázsolja, olyan simulékonyan idomul az emberhez, hogy szinte észre sem veszik, máris beleestek az Ön kegyetlen csapdájába. Most pedig engem vett célba, és igen, én is majdnem megbotlottam, Miss Brightmore. De elfelejtette, hogy nekem több eszem van annál, mintsem, hogy magába szeressek akár csak egy pillanatra is.
Belle lélegzetvisszafojtva hallgatta végig a Cedric mondandóját, s minden egyes szava mély sebet karcolt belé. Tudta, hogy igaza van. Még sosem tűnt ennyire visszatetszőnek a valóság, mint mikor ennek a gyűlöletes férfinak a szájából hangzott el. Dühös szégyenérzet járta át az egész testét. Hát valóban ilyen nyilvánvalóan átlátna rajta? Honnan tudhatta mindezt, mikor nem is ismeri? Hogy lepleződhetett le pont őelőtte? Ó, bár az egész világ tudná, hogy milyen hiú, milyen önző, hogy miként manipulálja az embereket! Ó, bárki más, csak ne pont ő vesse a szemére!
Egyre gyorsabban kezdte szedni a levegőt, mégis úgy érezte, hogy túl kevés. Szédülni kezdett, s erősen megkapaszkodott a férfi egyik karjában.
- Most pedig eljátssza nekem a hattyúk halálát? – horkant fel megvetően Cedric. – Erre az darabra mindig is kíváncsi voltam, tudja? Legalább most elsőrangú előadást láthatok.
- Cedric… – suttogta Belle, de több hang nem jött ki a torkán. Behunyta a szemeit, s érezte, hogy kicsúszik lába alól a talaj.

2015. július 27., hétfő

6. fejezet


Belle-t olyan erővel kólintotta fejbe a felismerés, hogy egészen beleszédült. Fogalma sem volt arról, hogy mit tegyen. Próbálta felfogni, mi történik körülötte, de a képek, amelyeket látott, összefolytak a szemei előtt. Az emberek gratuláltak, ujjongtak, örültek, hogy ilyen mindenki számára előnyös házasság köttetik. „Hogyan is lehetne másként?” – hallotta ki tisztán a morajló tömeg izgatott susogásából –„Várható volt mindez.” Nem, számára egyáltalán nem ilyen egyértelmű a helyzet! Mégis hogyan történhetett meg ez? És Rayleigh hogy képes ilyen gusztustalanul önelégült képet vágni? Megkereste a tömegben az anyja arcát, amelyen még a szokásosnál is szigorúbb, s ellentmondást nem tűrő kifejezés ült. Igen, csakis ő rendezhette el így. 
- Miss Brightmore, ha nem présel ki magából egy boldog mosolyt, akkor kénytelenek lesznek azt feltételezni, hogy erőszakkal jön hozzám – suttogta Belle fülébe Cedric olyan arccal, hogy akik nem hallották, amit mondott, egészen biztosak lehettek benne, csakis gyengéd és szerelmes szavak hangozhattak el. – Ez pedig nyilvánvalóan ostobaság lenne.
Belle-t ez egyszer cserbenhagyta a nyelve, s képtelen volt válaszolni. Segélykérően nézett az apjára, de mintha az szándékosan kerülte volna a tekintetét. Igen, ő is tisztában volt azzal, hogy mi fog ma történni. Csak valahogyan elfelejtették tájékoztatni a menyasszonyt.
- Ha nem erőlteted magadra azt a jól megszokott unalmasan kedves és bájos modort, én esküszöm, hogy elválok, édesem! – ingerelte nevetve Cedric.
- Ahhoz előbb még hozzád kell mennem – felelte Belle, s olyan angyalian elmosolyodott, hogy szinte már maga is elhitte, hogy örül ennek az egész hercehurcának. – Márpedig ez nem fog megtörténni, drágám.
A következő pillanatban Mr. és Mrs. Brightmore, illetve Mr. és Mrs. Rayleigh lépett oda hozzájuk, s finoman arcon csókolták a különös párt.
- Nagy örömömre szolgál, hogy ez a két fiatal úgy határozott, örökre összekötik az életüket – zengte Mr. Rayleigh félelmetesen tekintélyt parancsoló hangja. – Mondanom sem kell, milyen kívánatos e házasság mindkét fél számára, hiszen elég csupán egy pillantást vetni rájuk, s mindenki megbizonyosodhat, milyen bizalmas, mély szerelem az övék. Nem szeretném tovább szaporítani a szót, hiszen a látvány magáért beszél, s mindenféle botcsinálta szónoklat csak elrondítaná ezt a gyönyörű összhangot. Köszönöm szépen, hogy mindannyian eljöttek, s együtt ünnepelhetjük ezt a nemes alkalmat!
- Anyám, mi ez az egész? – suttogta Belle.
- Ne kérdezősködj, csak játszd, amit kell! – válaszolta erélyesen Florence, majd intett a zenekarnak.
- Úgy tűnik, mostantól kénytelenek leszünk több időt együtt tölteni – jegyezte meg Cedric.
- Azért ne reménykedj túlságosan.
A férfi nevetve hátravetette a fejét, s mikor megszólalt a zene a karját nyújtotta Belle felé.
- Forrón égető szerelmemet csak egy tánc csillapíthatja valamelyest. Kérem, drága szerelmem, ne hagyjon lángolni, mentsen ki az eleven pokol tüzéből!
- Remélem, tudja, hogy szívesen nézném végig, ahogy porig ég.
- Igen, kedvesem, tisztában vagyok vele.


Belle agyában összefolytak az este emlékképei. Fogalma sem volt, hogy mi történt, miután bejelentették ezt a groteszk frigyet, hogy kivel beszélgetett, kivel táncolt, vagy miként jutott haza. Egyetlen dolog volt, amire tisztán emlékezett. Bonnie keserű, dühös arca. Szerette volna neki megmagyarázni, hogy ez az egész csak egy ostoba játék, amelynek még ő sem ismeri a részleteit, csak belecsöppent egy színházi darabba, s nem tudja a szövegét. De nem volt ideje erre, és maga sem tudta, hogy mit is mondhatott volna, mikor még nem értett semmit. Semmit az égvilágon. Rémálomnak tűnt föl előtte az egész, amelyből csak akkor ébredt fel, mikor ernyedten lehullott az ágyára. Ekkor észhez tért, s tudta, hogy képtelen lesz aludni. Egy darabig fel-alá járkál a szobában, majd mikor meghallotta az előszobából beszűrődő zajokat, már nem bírta tovább, kirohant azzal a szilárd szándékkal, hogy pontot tesz az ügy végére.
- Mi volt ez az egész? – tört ki belőle, mikor meglátta a szüleit. 
- Nem gondolod, hogy kissé udvariatlan dolog így rárontani az emberekre? - pirított rá Florence. – Mi haszna volt annak a sokévnyi fáradságos munkának, amit beléd fektettem, hogyha még azt sem tanultad meg, hogy éjszakánként nem illik zargatni a szüleidet!
A lány hitetlenkedve nézett vissza az anyjára. Hogy képes ilyen dolgokat mondani, ekkora közönyösséggel fordulni az ő lelke felé? Belle fejében természetesen meg sem fordult, hogy nem csak az ő ártatlan, törékeny kis lelkecskéje van a világon.
- Szerintem meg kéne magyaráznunk neki - vetette fel az ötletet bátortalanul Mr. Brightmore.
- Túl késő van ehhez. Ezt az egy éjszakát már kibírja. Menj aludni, Maybelle!
- Ha nem kapok magyarázatot most azonnal, akkor én nem csinálom végig! Nem vagyok hajlandó tovább játszani a szerepet, egyszerűen lefújom az esküvőt.
Belle hangja sokkal bátrabban hangzott, mint amilyennek valójában érezte magát, s mikor az anyja villámló szemeibe nézett, legszívesebben bebújt volna a dívány alá. 
- Van fogalmad arról, hogy milyen nehéz volt megtervezni mindezt? 
- Ezt úgy mondta, anyám, mintha meg is kellene köszönnöm azt, hogy belerángatnak egy házasságba, amely ellen minden porcikám hevesen tiltakozik.
- Mert nem tanultad meg azt, hogy mi a fontos az életben! – kiáltott rá az anyja. – Nem tanultad meg azt, hogy csak egyetlen dolog van a világon: a pénz. Ez ural mindent, még téged is, tetőtől talpig. A pénz összeroppanthat, megölhet, de ugyanakkor fel is emel. Nem érdekelnek az ostoba filozófiáid a költői, egekig szárnyaló bugyuta szerelmekről. Nem érnek semmit. Múló és ostoba szeszély, amely túl erősen taglóz le, s túl hamar véget ér, de mire észbe kap az ember, már olyan dolgokat tett, amelyeket egész hátralévő életében bánni fog. Csak a pénz nem mulandó, csak a pénz örök. Te pedig hozzá fogsz menni évi huszonötezer fonthoz, még akkor is, ha egészen az oltárig kell ráncigáljalak!
Belle rémülten hátrahőkölt anyja kemény szavaitól. Sosem látta még ilyennek. Úgy tűnt, mintha megszállta volna valami, s ez a rettenetes dolog megállíthatatlanul tört felszínre. Szemei villogtak, hangja fojtogatóan tekeredett Belle nyaka köré.
- Mi köze van ennek mindehhez? Hiszen rengeteg pénzünk van!
Edgar Brightmore, aki eddig képtelen volt megszólalni, nagyot sóhajtott, s leroskadt egy fotelbe, majd kétségbeesetten az arcába temette a kezét.
- Mi az? Mi történt? Semmit sem értek!
- Maybelle, elgondolkodtál már azon, hogy mi vagy te valójában? Gyönyörű vagy, csinos, s mások számára valamilyen megmagyarázhatatlan okból érdekes is. De tudod mi vagy a számomra? Érték. Értékes vagy, Belle. Én pedig évi huszonötezer fontot kérek érted.
- El kell mondanunk neki – nyöszörögte Edgar, aki úgy festett, mint egy szűkölő kiskutya. – Mondd el, Florence, mondd el…
- Én intézzek el mindent helyetted? Gyávább férfit még sosem láttam! – hörögte Florence, majd elszánt tekintettel a lánya felé fordult. - Bizonyára emlékszel, mikor három éve apád befektetett egy vasútvonal építésébe. A legkevésbé sem tűnt kockázatosnak, szinte már az első perctől kezdve kézzel fogható volt a nyereség. Igen, az volt, egészen addig a pillanatig, amíg a hatóságok vizsgálatot nem rendeltek el, és ki nem derült, hogy törvényellenes ügyleteket bonyolítottak le a befektetett pénzzel. 
- De csak van egy kis félretett… - kezdte bátortalanul Belle, de anyja haragos szemvillanására elharapta a mondatot.
- Szerinted azok után, hogy az ország egyik legjobb nevelőnőjét fogadtuk melléd és Franciaországból hozatjuk a ruháidat azért, hogy a legfinomabb kelmékbe burkolhasd magad maradt még fölösleges pénzünk? Te is egy befektetés vagy Belle, és ideje, hogy kamatozz!
- Nem kérhetnénk kölcsön?
- Florence de Clare soha, senkitől nem kér semmit!
- Tőlem mégis azt várod, hogy fosszam meg magam a boldogságtól!
- Mi más vágya lehet egy ilyen buta kis csitrinek, minthogy előnyös házasságot kössön? Ne engem okolj, Maybelle! Apád eljátszotta minden vagyonunkat, és ha nem fizetünk a hónap végén, akkor elárverezik az egész birtokot! Nortfield drága földjét idegen ember fogja taposni! Ezt nem tűrhetem!
Belle képtelen volt megszólalni. Csak nézett anyja megszállott tekintetébe, és tehetetlennek érezte magát. Elvesztette az irányítást a tudata, s az élete felett. Egészen eddig a pillanatig fel sem fogta, hogy sosem volt szabad akarata, hogy mennyire függött mindig is az anyjától. Angyali arcvonásai egyszerre megkeményedtek, s ezalatt a néhány pillanat alatt örökre kiveszett belőle a gyermeki báj, a gyöngédség szelíd árnyéka, s nem maradt más, csak a szeme hideg, égszínkék csillogása.
- Miért pont Rayleigh? – kérdezte, de hangja már nem árult el semmiféle érzelmet. 
- Mr. Rayleigh valahogyan tudomást szerzett kínos anyagi helyzetünkről, s azonnal felajánlotta, hogy pénzt kölcsönöz nekünk. Természetesen elutasítottuk. A Brightmore család senkinek sem lesz a lekötelezettje! Másnap az ifjabb Mr. Rayleigh átlovagolt, és apádtól megkérte a kezedet. Nem voltunk abban a helyzetben, hogy elutasítsuk.
- És úgy gondolja, anyám, hogy így nem vagyunk senkinek lekötelezettjei?
- A kölcsönt még a legnagyobb diszkréció estén is egészen biztosan megneszelték volna. Ez pedig tökéletes megoldás mindkét család számára, hiszen mindenki nyer.
- Én vagyok az egyedüli, aki veszít – morogta keserűen Belle.
- Ha már neked nem volt annyi eszed, hogy megpróbáld elvetetni magad Cedric Rayleigh-vel, akkor nekem kellett elintéznem.
- Igazán köszönöm, anyám – felelte gúnyosan Belle.
- Nortfieldért, Belle, édes kislányom, Nortfieldért tedd meg! – Mr. Brightmore egyszerre a lánya elé térdepelt, s szívet tépő zokogásba kezdett. Könnyeivel öntözte Belle hófehér lábait, kezével ruhája szélét gyűrögette. – Nekem Nortfield az életem!
Belle riadtan nézett az apjára. Az apjára, akit olyan nagyon szeretett. Kedves volt neki, kedvesebb, mint bárki más a világon. Olyannak tűnt föl most előtte, mint egy szegény kisgyermek. Egy elesett, szegény kisgyermek, aki az egész világ fájdalmát hordozza a lelkében. Belle nem tudta nézni ezt a megrendítő látványt, lehullott apja mellé a földre, mindkét kezével átkarolta a nyakát, s az öreg, őszülő fejet mellére hajtotta. Bármit megtett volna azért, hogy újra mosolyogni lássa ezt a ráncokkal barázdált, szeretett arcot. Ó, csak a boldogság halvány árnyéka suhanna át rajta még egyszer! Egyetlenegyszer! 
Felpillantott Florence megvetést sugárzó alakjára, s pontosan tudta: azt, amit soha sem tenne meg az anyja kegyetlen, zsarnokoskodó szavainak, azt apja egyetlen könnycseppjéért önként és mosolyogva cselekedné. 
- Ne félj, édesapám – suttogta gyengéden, reszkető hangon. –Nortfieldet soha nem veszik el tőlünk. Soha!

2015. július 13., hétfő

5. fejezet


Mikor Belle belépett a díszes bálterembe, s minden szempár feléje fordult, bájosan elmosolyodott. Tudta, hogy ő a legszebb az egész estélyen, de azzal is tökéletesen tisztában volt, hogy egyetlen önelégült pillantás megtörné a varázst, ezért próbált minél szerényebbnek és ártatlanabbnak mutatkozni. Nagy meglepetésére elsőként maga Cedric Rayleigh sietett az üdvözletükre. Belle ezt ekkor még a kötelező formalitásnak vélte.
- Mrs. Brightmore, Miss Brightmore – üdvözölte meghajlással Florence-t és Cahty-t, majd barátságosan kezet rázott Mr. Brightmore-ral. – Belle, ha szabad megjegyeznem, ismét maga a legragyogóbb csillag az égen.
Florence elégedett arckifejezést öltött fel, majd Cathy-vel, s férjével karöltve elvonult egy nagyobb társaság felé, ezzel arra kényszerítve Belle-t, hogy kettesben társalogjon Cedric-kel. 
A férfi hangjából áradó gúny, amellyel utolsó szavait kimondta, mélységesen sértették a lányt, ezért legszívesebben jól megcsapkodta volna a legyezőjével. Tudta, hogy Mr. Rayleigh szándékosan választott giccses szavakat, csak azért, hogy őt ingerelje.
- Igazán kedves, Mr. Rayleigh – felelte elbűvölően. Szilárdan élt benne az elhatározás, hogy nem hagyja magát kihozni a sodrából. – Ha szabad megjegyeznem, Ön pedig pontosan olyan közhelyes, mint mindig.
Cedric vidáman felnevetett, szemmel láthatólag az iménti szavak nem ejtettek komoly sebet az önbecsülésén.
- Örülök, hogy kölcsönösen értékeljük egymás legnemesebb tulajdonságait – felelte komolyan, de szeme játékosan csillogott.
- Úgy gondolja, hogy a szépségem a legértékesebb jellemvonásom? 
- Tudja, gondolkodtam azon, hogy ez, vagy csilingelő hangja, de az a véleményem, hogy jobban kedvelem, amikor éppen nem beszél, s nem vág sértéseket a fejemhez. Bár, így jobban megfontolva a dolgot, azt is roppantul élvezem. Keveseknek van akkora műveltsége, hogy ilyen választékosan tudjanak szidalmazni.
Bár Belle igyekezett megőrizni hidegvérét, a férfi gunyoros kijelentései arcába kergették a vért, s ezzel sikerült megszereznie az elképzelhető legnagyobb örömet Cedric számára.
- Alig várom már, hogy megismerjem bűbájos menyasszonyát, Mr. Rayleigh. Bizonyára igen elragadó, akaratgyenge és szánalmas teremtés lehet, vagy legalábbis súlyos betegségben szenvedhet, ha éppen magához köti hátralévő életét.
- Kérem, Miss Brightmore, Ön kezdi elvetni a sulykot! Ha bántani akar, hát tegye, de ne gúnyolja ki forró szerelmemet, s jegyesemet, aki igen közeli viszonyban áll Önnel. Vigyázzon, még megbánhatja oly gondosan megválogatott szavait!
- Igazán? – kérdezte Belle, s kíváncsian végignézett az összegyűlteken olyan arcot keresve, amely illik Mrs. Rayleigh szerepére. 
- Igazán – vigyorodott el Cedric. – Viszont bármennyire is sajnálom, hogy meg kell szakítanom az Önnel folytatott magasröptű, s igen szórakoztató beszélgetésemet, hív a kötelesség. Azért az első táncát tartsa fönn nekem, kérem! – vetette oda, majd hirtelen hátat fordított a lánynak, s elindult az ajtó felé.
Belle értetlenül nézett a férfi irányába, nem tudta mire vélni az előbbi jelenetet. Miért jött oda hozzá? Miért beszélt még a szokásosnál is arcátlanabbul? És miért kérte fel táncolni? Persze, hogy nem megy el vele! Inkább áruljon egész este petrezselymet, minthogy egyszer is Cedric Rayleigh-vel kelljen eljárnia a waltzert! Mielőtt azonban tovább gondolkodhatott volna a különös eseten, máris körbevették őt gavallérjai, Belle pedig egy újabb ragyogó mosolyt varázsolt az arcára, miközben a bókok áradatát hallgatta. Voltak köztük nyakatekert, túlságosan is ékesszóló beszédek, közhelyes mondatok, s egyszerű, de annál finomabb dicsértek.
- Miss Brightmore, azt hittem, már el sem jön, s kezdtem érezni a csalódás keserű ízét. De mikor belépett a terembe, csupán egyetlen gondolatom támadt: igen, megérte várni!
- Miss Brightmore, Ön most is gyönyörű, mint mindig. Néha már kezdtem azt hinni, hogy nem is földi lénnyel, hanem egy angyallal van dolgunk!
- Maybelle, meg kell mondanom, hogy képtelen vagyok levenni a szememet Önről, bár félek, hogy szépsége megvakít.
- Miss Brightmore, nagyon örülök, hogy eljött. Mit is kezdtünk volna a mi királynőnk nélkül?
Kedélyesen fogadott minden udvariaskodó semmit mondást, s lehetetlen volt észrevenni, hogy milyen erősen szabadulna már udvarlói gyűrűjéből. Bár általában mindennél nagyobb szórakozást jelentettek neki a játékos, kissé kacér szóváltások, amelyek egyszerre ígértek túl sokat, s őrjítően keveset, most képtelen volt bármire is összpontosítani. Valami ott bujkált a mellkasában, ami nem hagyta nyugodni. Baljós előérzete támadt, s mérhetetlen nagy erőfeszítésébe került az, hogy nyugodtnak, sőt vidámnak mutatkozzon. Mióta eljegyezték egymást Chase-szel, érezte, hogy valami történni fog. Valami, amiből semmi jó nem fog származni.
Éppen ezért nagyon megörült, mikor látta, hogy Tony Clifford közeledik felé. Végre igazi öröm ült ki az arcára, mikor üdvözölte barátját. Tony Bonnie bátyja volt, s mivel Belle Bonnie-val töltötte ideje legnagyobb részét, szükségszerűen a lány bátyjával is igen gyakran találkozott. Tony, Bonnie és Belle tulajdonképpen együtt nőttek fel, s Miss Brightmore nem egyszer gondolta úgy, hogy bármennyire is szereti barátnőjét, annak bátyjával talán még kellemesebben el tud beszélgetni. S bár ő kislányból nővé, Mr. Clifford pedig szeleburdi fiúcskából megnyerő külsejű férfivá érett, kapcsolatuk mindig megmaradt a jóleső, baráti mederben. 
- Üdvözlöm, Miss Brightmore – köszöntötte Tony játékosan komoly hangon Belle-t. – Szeretné, hogy én is elmondjam azt, ami oly nyilvánvaló? Keressek néhány szép és kacifántos bókot? De adjon nekem egy kis időt, hiszen ha nem elég giccsesen bonyolult, akkor egy fabatkát sem ér!
Belle vidáman felnevetett, majd odanyújtotta a kezét Tonynak, s elindultak egy kisebb társaság felé.
- Már alig vártam, hogy elszabaduljak – sóhajtotta Belle. – Éppen jókor jöttél,  nem hiszem, hogy sokáig bírtam volna. Te vagy a megmentőm.
- Igazán? – kérdezte élnék kíváncsisággal a hangjában Tony. – És mi a jutalmam?
- Neked adom az első táncom. 
- Micsoda megtiszteltetés!
- Belle, csakhogy végre itt vagy! – szakította félbe beszélgetésüket Bonnie. – Tony, kérlek, hagyj magunkra minket, valami komoly dologról kell tárgyalnunk!
- Meg vagyok róla győződve, hogy roppant fontos és a legkevésbé sincs köze Rayleigh eljegyzéséhez, ugye? – kacsintott Tony, majd csatlakozott egy csak férfiakból álló csoporthoz.
- Te is hallottad a hírt? – kérdezte megdöbbenve Belle. Hogy lehet az, hogy rajta kívül mindenki előre tudott erről a fontos eseményről?
- Természetesen, hiszen ez tartja izgalomban az egész várost! Pont az én fülembe ne jutott volna el? Egyszerűen elképzelni sem tudom, hogy ki lehet a menyasszony! Talán Essexből hozta, vagy még messzebbről. Nem ismerek egyetlen olyan darlingtoni lányt sem, aki illene hozzá.
Belle túlságosan is jól ismerte barátnőjét ahhoz, hogy ne érezze ki a hangjából áradó keserűséget. Jól tudta, Bonnie kezét-lábát törné, hogy elvetesse magát Cedric Rayleigh-vel. Meg is lett volna rá a lehetősége, hiszen szép volt, majdnem annyi gavallér rajongta körbe, mint Belle-t; élettel teli, játékos, s vidám kedélyű lánynak mondhatta magát, aki előszeretettel kacérkodott minden szembe jövő, pénzes férfivel, de szemmel láthatólag ezt Mr. Rayleigh vagy nem vette észre, vagy nem értékelte túlságosan sokra. Bonnie viszont szentül elhatározta, hogy felhívja magára a férfi figyelmét, s eléri, hogy belészeressen, bármilyen eszközhöz is kell folyamodnia.
- Bizonyára kevéssé értelmes lány lehet – jegyezte meg Belle. 
- Szerinted ostoba dolog hozzámenni egy csinos és gazdag úriemberhez? 
- Igen, az, hogyha nem igazak az érzelmek.
- Te és a romantikus filozófiád! – legyintett Bonnie. – A szerelem már idejétmúlt, csak a könyvekben létezik. Jó házasságot vagyonnal lehet kötni.
- Én komolyan gondolom, Bonnie. Nem tudnék hozzámenni olyasvalakihez, akit nem szeretek. Márpedig nem is tudok lehetetlenebb dolgot kigondolni, mintsem, hogy bármiféle gyengéd érzelmet tápláljak Cedric Rayleigh iránt.
- Szerintem az egész roppant egyszerű. Ha nem tudsz belészeretni, hát imádd a pénzét!
Mindketten jót kacagtak ezen, majd élénk társalgásba merültek barátnőikkel, s mint ahogyan lenni szokott, ez a beszélgetés inkább volt szórakoztató és nevetésre ingerlő, mintsem mélyenszántó vagy magasröptű. Sorra kerültek mindazok a csacskaságok, amelyek körül a fiatal lányok gondolatai forogtak, s nem győzték félbeszakítani a másikat egy-egy együgyű, de igencsak mulatságos megjegyzéssel.- Borzasztóan megfájdult a fejem – fordult oda Florence némi mesterkéltséggel a hangjában idősebbik lányához. – Kérlek, kérj nekem valamiféle gyógyszert, különben kénytelenek leszünk máris hazaindulni, az pedig nem lenne illendő.
Belle meglepetten nézett vissza anyjára, aki még soha életében nem volt beteg, legalábbis a világ minden kincsiért sem tette volna szóvá. Ráadásul, pontosan tudta, hogy nincs az a megrendítő körülmény, amiért Florence kihagyna egy ilyen estélyt, ahol újra mások alá dörgölheti fennkölt előkelőségét.
- De anyám, azt hiszem, most jelentik be a jegyességet, már csak percek kérdése! Alig várom már, hogy nevethessek egy jót az újdonsült páron.
- Belle, menj gyógyszerért – utasította Florence ellentmondást nem tűrő hangon.
- Majd Cathy elmegy!
- Belle! – sziszegte Florence, s erre a veszélyesen csendes utasításra már nem mert nemet mondani. 
Nagyot sóhajtva felállt, átvágott a termen, majd az előszobába érve próbált keresni valakit, aki segíthet neki, de persze ilyenkor minden szolgáló a konyhában sürög-forog, ő pedig be nem teszi arra a zsíros, mocskos helyre a lábát! Már éppen feladta a keresgélést, s indult volna vissza a bálterembe, mikor nagy meglepetésére Cedric  lépett elő az egyik szobából, s mikor meglátta őt, arcára szokatlan bizonytalanság ült ki. De ez is csak egy pillanat erejéig tartott, s a következő percben már ismét a határozottság gunyoros maszkját öltötte magára.
- Talán eltévedt, Miss Brightmore?
Belle egy darabig fontolgatta, hogy szóba hozza anyja fejfájását és az orvosságot, de elborzadt a gondolattól, hogy bármit is kérjen ettől a férfitól. Nem, abból aztán nem eszik! Inkább öregedik meg vénkisasszonyként harminc macskával, minthogy kérésre nyíljon a szája Cedric Rayleigh előtt!
- Úgy látom, nincs éppen társalkodó kedvében. Nos, ez esetben hadd kísérjem vissza a bálterembe, igazán nem lenne illendő, ha mások is megneszelnék, hogy kiszökött csak azért, hogy velem találkozzon!
- Maga a leglehetetlenebb férfi, akit csak ismerek! – felelte Belle, s szinte fuldoklott a méregtől. Mégis hogyan sikerül ilyen hamar ennyire felbosszantania? Hiszen százszor, sőt ezerszer is megfogadta már, hogy nem hagyja magát kihozni a sodrából, de ez a fennhéjázó arcátlanság egyszerűen mindennél jobban ingerli. Még hogy azért szökött ki, hogy vele találkozzon! Mintha nem látná így is túl sokat azt a pöffeszkedő képét!– Biztosíthatom, hogy soha nem fogja megélni azt a pillanatot, mikor én maga után futok.
- Ez igencsak szíven ütött- válaszolta tettetett megbántottsággal a hangjában Mr. Rayleigh. – De legalább legyen annyi vigasztalásom, hogy belém karol.
Mielőtt Belle bármit is mondhatott volna, azt vette észre, hogy Mr. Rayleigh oldalán vonul a terem felé.
- Nem kéne most a menyasszonyával lennie, Mr. Rayleigh? – kérdezte kissé csípősen Belle, s angyalian elmosolyodott, mintha csupa jóindulatból szövődő társalgást kezdeményezne.
- Úgy vélem, jelenleg ő is roppant jól szórakozik.
- Igazán? Alig várom már, hogy megismerjem. Remélem, nem maradok le semmiről. Higgye el, elsőként fogok gratulálni.
Cedric válasz helyett benyitott a bálterembe, s bevezette Belle-t. A lány legnagyobb meglepetésére a teremben elhalt az izgatott zsibongás, elillant a várakozás fülledt, fojtogató köde, s mindez a megdöbbenés elképesztő súlyának adta át a helyét. Minden szempár Belle-re és az ifjabb Mr. Rayleigh-re szegeződött, egészen érthetetlenül. A pillanatnyi néma csend után viszont tapsvihar tört ki, s az egész társaságon az ujjongás hulláma futott végig.
Belle akárhogyan erőltette a fejecskéjét, nem talált kielégítő, s mindent tisztázó magyarázatot. Értetlenül nézett a férfire, aki csak szemtelenül somolygott mellette, majd halkan odasúgta a fülébe:
- Nyugodjon meg, nem fog lemaradni semmiről, Miss Brightmore. Vagy jobban szeretné, ha ezentúl Mrs. Rayleigh-nek szólítanám?

2015. július 8., szerda

4. fejezet

Belle álmodozva nézte a könnyed tavaszi estét a hintó ablakán keresztül. Egy olyan ember, aki nem ismerte a lány természetének és jellemének legapróbb részleteit, nyugodtnak, már-már közönyösnek találhatta arckifejezését, pedig belül az a leghevesebb csatákat vívta önmagával. Az anyja és húga kissé feszélyezett modorban beszélgettek egymással, csakúgy, mint máskor, de ez egyszer Belle semmiféle késztetést nem érzett, hogy kiszakadjon saját kis világából, s áthidalja a hatalmas űrt, amely családtagjai között tátongott, s ez másnak is feltűnt.
- Szokatlanul szótlan vagy ma, Belle - jegyezte meg Florence. – Remélem nem áll szándékodban egész este olyan arcot vágni, mint aki megivott egy jókora adag citromlevet.
- Igaz, anyám, hogy a citromlétől fehérebb lesz a bőrünk? – kapott a szón Cathy, s megörült, hogy végre fel tud vonultatni egy olyan témát, amely szóra bírhatja az anyját. Igazság szerint Cathy nagyon szerette Florence-t, bármennyire is mellőzve volt általa. Felnézett rá, ugyanakkor rettegett tőle, ő volt számára a nagyvilági úrinők mintaképe. Szinte kényszeredetten keresett minden tevékenységet, amellyel a kedvére tehet, de ha jót cselekedett, az magától értetődött, viszont, ha félresiklott valami a kezében, akkor keményen pálcát törtek felette. Florence pedig igen kevéssé méltányolta kisebbik lánya törekvéseit, mivel annak minden mozdulata mérhetetlen erőlködésből fakadt. - Charlotte Calvert egész héten citromlevet ivott, sőt, még krétát is evett azért, hogy eltűnjön az a furcsa, szürkés árnyalat az arcáról!
- Charlotte Calvert mindig is hihetetlenül ostoba volt. Jobban tennéd, ha nem barátkoznál vele – felelte lesújtóan Florence. – Azt hittem, sikerült megtanítanom arra, hogy jól kell megválogatnod, kikkel kerülsz közeli kapcsolatba. Charlotte társasága korántsem építő, szeretném, ha kevesebbet látogatnád.
- Igen anyám, teljesen igazad van – bólogatott mohón Cathy, bár a szívében enyhe mardosást érzett, amiért legjobb barátnője ily lekicsinylő minősítésben részesült. – Én sem kívánok vele több időt tölteni, hiszen a vak is látja, milyen mély a tudatlansága. Bár, néha igazán érdekes híreket hoz, fogalmam sincs, honnan szedheti őket! – itt várt egy pillanatot, megállt a beszédben, hátha nővére vagy anyja kap a szón, s elkezdik buzgón faggatni. Mivel azonban egyik sem mutatott különösebben nagy érdeklődést, folytatta. – Azt hallotta, hogy titokban eljegyzés történt a városban, s hogy ezt a nagy eseményt éppen a ma esti bálon jelentik be!
Belle felkapta a fejét az eljegyzés szóra, s érezte, hogy lángba borul az arca. Róla van szó? De mégis honnan tudhatná bárki is? „Bizonyára csak beképzelem” – nyugtatgatta magát.
- Éppen ezért nem kéne vele barátkoznod! – vágta rá gyorsan. – Charlotte egyfolytában összevissza beszél, nem lehet tudni, hogy mondanivalójának hol az eleje, és hol a vége. Ez is csak egy együgyű szóbeszéd, melyet az unalom hihetetlenül hatalmas ereje szült. Arról már bizonyosan tudnék, hogyha bármelyik korunkbeli lány házasságra szándékozna adni a fejét, hiszen mindenkivel közeli kapcsolatot ápolok, akivel csak érdemes, a többiek pedig minket nem érdekelhetnek.
Cathy szégyenkezve lesütötte a szemét, már bánta, hogy ilyen butaság szaladt ki a száján, s megfogadta, hogy soha többet nem hisz barátnője szavában.
- Bár általában egyetértek azzal, hogy Charlotte szavaiban annyi igazságtartalom sincs, mint a legnagyobb hazugságban, most az egyszer valamilyen csodálatos véletlen folytán sikerült jó értesüléseket szereznie – közölte hűvösen Florence, s tudta, hogy hideg hangvételével még inkább felkelti a két lány érdeklődését. – Mr. Rayleigh nem is olyan sokára megosztja hatalmas birtokait szíve választottjával.
Mrs. Brightmore szavai megtették a hatásukat. Még Belle is hajlandó volt félretenni saját szövevényes szerelmi életét, s minden erejével azon volt, hogy kiszedje anyjából a titkos jegyespár személyét, de kísérletei kudarcba fulladtak, anyja csak mindent tudóan somolygott maga elé. Cathy és Belle felváltva rohamozták meg a kérdésekkel, könyörögtek, ígérgettek, alkudoztak, de Florence-t csak nem sikerült szóra bírni.
- Mindenesetre, minden részvétem a szegény lányé – mondta végül Belle. – Igazán sajnálatraméltó teremtés lehet az, aki kénytelen hozzámenni egy ilyen férfihoz.
- Túl szigorúan ítéled meg – felelte komolyan az anyja, s hangulatában most először érződött néminemű változás. Már nem volt olyan érdektelen az arca, hangszínéből pedig enyhe meglepettség érződött ki. – Mr. Rayleigh nagyon csinos férfi, s mindemellett hatalmas vagyon örököse, befolyása az ország minden területére kiterjed, ami ugyancsak nem utolsó szempont.
- Rayleigh a legfölényesebb, legpöffeszkedőbb, legkorlátoltabb ember, akit csak ismerek! Nem létezik számára csak saját büszke és öntelt alakja. Kevély arroganciával, lenézően tekint mindenkire, s a hangjából érződő udvariaskodó gúnnyal porig aláz bárkit, aki az útjába kerül! Úgy viselkedik, mintha legalább a nagyságos király lenne, a többiek pedig a bugyuta alattvalói! Pokoli gőg lángol minden pillantásában, minden szavában, minden mozdulatában. Nem, anyám, Mr. Rayleigh-t a hatalmas vagyona sem mentheti meg szememben, sőt, még inkább értékét veszti, ha ugyan maradt még mit veszítenie.  – Belle olyan hevesen beszélt, hogy arca teljesen kivörösödött, szemei pedig parázslottak az izgatottságtól. – Bizonyosan állíthatom, hogy egyetlen férfi van a világon, akit soha nem tudnék szeretni. Ez a férfi pedig Cedric Rayleigh.
Florence-t meglepte a lányából áradó féktelen indulat, s nem tudta mással magyarázni, minthogy Belle akarata ellenére is mély érzéseket táplál Mr. Rayleigh iránt, s ezt tiltakozással próbálja palástolni. Elmosolyodott a gondolatra, s már előre örült, hogy minden pontosan úgy alakult, ahogyan megtervezte.  Hiába, Florence Brightmore-nál senki sem tudta jobban manipulálni az embereket. Kényére-kedvére rángatta őket dróton, mint holmi marionett bábukat, s mindezt bámulatosan észrevétlenül.
- Igen keményen ítélsz, Maybelle – felelte. – Mr. Rayleigh talpig úriember, s ha még egy kicsit kevély is lenne, igencsak meg lenne rá az oka, sőt, az lenne a valóban különös, hogyha mindaz a hatalmas befolyás, amellyel rendelkezik, szerény természettel párosulna. A gyenge, becsvágy nélküli emberek soha sem érnek el semmit.
- Igazad van anyám – válaszolta komoran Belle. – Éppen ezért megérteném, ha az apja dicsekedne, s döngölné a földbe mások büszkeségét. Bár ez sem lenne szép, legalább valamelyest érhető. De nem, az idős Mr. Rayleigh-nek bár tekintélyt parancsoló külseje van, modora a legkellemesebb. A fia az apja jelleméből sajnos nem kapott mást ajándékul, csak egy adag öntelt büszkeséget, jóval többet, mint amennyi még elviselhető lenne. Cedric Rayleigh még nem ért el semmit, amivel kérkedhetne, csupán annyit, hogy jó helyre született.
- Ez nem igaz! – kiáltott fel Cathy, mert mindennél jobban szeretett volna bekapcsolódni a szóváltásba, s kihasználta a pillanatnyilag beállt szünetet. – Mr. Rayleigh éppen most fejezte be az egyetemet! Igazán művelt ember.
- Az az ember nem művelt, aki tudását kicsinyeskedésre használja fel – vágta rá már-már gorombán Belle.
- Igen, pontosan ezt akartam mondani én is… - nyekeregte Cathy, majd visszahúzódott saját kis burkába, s innentől ismét csak hallgatta a beszélgetést.
- Mindenestre meglep, hogy így vélekedsz arról a fiatalemberről, aki minden darlingtoni hajadon méltó célpontja – szólalt meg Florence, s ajkán megjelent egy halvány mosoly, amelyet idősebbik lánya nem tudott hová tenni.
- Mert a darlingtoni lányok nagy része még az orráig se lát.

- Remélem, ez estére félreteszed az ellenszenved, s megpróbálsz úgy viselkedni, ahogyan egy úri hölgyhöz illik, bármi történjék is. Ne kelljen benned csalódnom – Florence hangja keményen csengett, s Belle felkapta a fejét a parancsolgató szavakra. Egészen meghökkentette a hirtelen hangnemváltás, de már nem volt ideje töprengeni rajta, mert a kocsi megállt Raylegh-ék birtoka előtt.  Fellélegzett, ahogy megérezte a friss levegőt.  Örült, hogy véget ért az előbbi kellemetlen beszélgetés, hiszen semmi sincs, ami úgy fel tudná bosszantani, mint az a fölényeskedő Cedric Rayleigh!

2015. július 3., péntek

3. fejezet

Belle-en egész délelőtt mámoros kábultság uralkodott, nem is emlékezett arra, hogyan került egyik helyről a másikra. Képtelen volt felidézni a pergő szóváltásokat, anyja fárasztó intelmeit, húga halkan elcsipogott bizonytalankodásait. Reflexszerűen tette a dolgát, hagyta, hogy sodorják őt mindenfelé, s bízott abban, hogy a helyes irányba halad. Egyedül arra a titokra gondolt, amely minden porcikáját átjárta. Félt attól, hogy túl sokat fecseg értelmetlenül, hogy észreveszik szétszórtságát, egy elejtett mondatfoszlánnyal lerántja a leplet saját magáról. Már hozzászokott a rejtegetéshez, de ilyen, ennyire csodálatos titok még sosem volt a birtokában, s mindennél jobban vágyott arra, hogy szétkürtölje az egész világnak. De nem lehetett, magában kellett tartania, még ha mindez a legnagyobb erőfeszítéseket is követelte meg a részéről. Fejében újra és újra lejátszotta az eljegyzés pillanatait, az elsuttogott szerelmes szavakat, amelyek szemérmes pírt csaltak hófehér arcára. Édes, gyötrelmes titka beleivódott minden mozdulatába.
Maga sem tudta, hogyan telt a nap nagy része, de egyszer csak arra ébredt, hogy körülötte mindenki sürög-forog, s próbálják minél vékonyabbra befűzni a derekát.
- Miss Brightmore, nem szeretne mégiscsak enni valamit? – kérdezte Dolly, Belle komornája.
- Egy falat sem menne le a torkomon.
- A végén még elájul! Egész nap nem evett semmit!
Belle csak legyintett, s igyekezett minél jobban behúzni hasát, s minél kevesebb levegőt venni. Nekitámaszkodott öltözőasztalának, aprócska kezei kifehéredtek, olyan erősen kapaszkodott, hogy meg tudjon állni a lábán.
- Így elég szoros?
- Húzd még meg egy kicsit – felelte Belle, de hangja leginkább fojtott nyöszörgésnek hangzott.
- Már így is tizenhét inch, kisasszony.
- Húzd meg még egy kicsit – ismételte meg Belle már nyomatékosabban. Gyönyörű, őrjítően gyönyörű akart lenni a bálon. Úgy érezte, mintha ezt az estélyt csak neki rendezték volna, ez a saját diadalmenete, az eljegyzési bálja. Muszáj volt tökéletesnek lennie.
Dolly nagy nehezen tovább húzta a fűzőt, Belle pedig azt hitte, hogy a következő pillanatban elájul, de elég volt pár másodperc, hogy megszokja a szokatlanul erős, béklyószerű szorítást.
- Tizenhat inch, kisasszony, ennél jobban képtelenség befűzni – jelentette ki Dolly. – Nem is szükséges, így is az Öné lesz a legvékonyabb derék.
- Ebben biztos vagyok – mosolygott kissé önelégülten Belle. Ma nincs helye az álszerénységnek, ma királynő lesz.
Mikor később megszemlélte magát hatalmas tükrében, kénytelen volt elégedetten elmosolyodni. Tökéletes volt. Az aprócska virágokkal díszített kék muszlinruha kiemelte valószínűtlenül vékony alkatát.  Az egész benyomás fiatalos és elegáns volt: sokat sejtetett, s még többet ígért. Égszínkék szemei még tüzesebben csillogtak, arca még rózsásabb volt a megszokottnál. Játékosan illegette magát a tükör előtt, s nevetve körbefordult. Hiába mondta Nash néni, hogy ne legyen olyan hiú, ő igazán nem tehet arról, hogy ilyen gyönyörű!
Dolly nagyot sóhajtva, kissé irigykedve nézte úrnőjét, s azt kívánta, bár jutott volna mindabból a jóból neki is egy kicsike, amelyben annak része volt. Dolly hétéves korában került a családhoz, mint Nash néni gyámleánya. Akkoriban még együtt játszott a kisasszonyokkal, de mihelyst munkára lehetett fogni, a felhőtlen gyermekéveknek vége szakadt. Azóta pedig, hogy az öreg dadus, aki anyja helyet anyja volt, meghalt, ő segédkezett Belle minden dolgában. Bár gyerekként a legnagyobb jóindulattal sem mondhatták ígéretes teremtésnek, sőt, a legtöbben igen csúnyácskának találták, Dolly az évek során egy egyszerű, de kellemes arcú lánnyá cseperedett. Igaz szíve, s segítő keze miatt mindenhol megbecsülésre talált. Azt gondolta, hogyha csak egy kicsit is előkelőbb lenne a társadalmi helyzete, igen jó partira tehetne szert, ezért is vágyott annyira Belle életének egy aprócska szeletére. Sajnos azonban be kellett érnie a szolgálóleány szerepével, s ő egyetlen zokszó nélkül csinált meg mindent, amire utasították. Belle mindig kedves és jó volt hozzá, gyakran elkapta a lány egy-egy vágyódó pillantását, mikor ő maga szép, külföldről hozott holmikat kapott szüleitől vagy gavallérjaitól. Talán a gyerekkori emlékek tiszteletére, sokszor ajándékozta meg Dollyt ruhákkal, övekkel, egyéb csecsebecsékkel, amelyek már egy úrilány számára kimentek a divatból, de egy egyszerű szolgálónak a legbecsesebb viselet lehet.
Dollynak nagyon furcsa volt meghajolnia, végtelen hálát és tiszteletet mutatni azelőtt, akivel gyermekkorában együtt futkosott. Különösen éles váltás volt ez egy árva kislánynak, s bár Belle soha, egy szóval sem említette a köztük kialakult rangkülönbséget, ő már nem tudott megnyílni egykori játszótársának, s jóformán teljesen bezárkózott. „Nem szabad összekuszálni a munkát a baráti kapcsolatokkal. A keletkezett csomót nem lehet kibogozni, s csak te járnál rosszul, édesem.” Nash néni tanítása vészharangként csengett a fülében, s szinte észrevétlenül alakult át csacsogó lánykából alázatos szolgálóvá.
- Nos, mit gondolsz, Dolly? – kérdezte Belle izgatottan, de hangjából kiérződött, hogy aligha van szüksége a válaszra.
- Igazán nagyon szép, kisasszony – felelte az csendesen.
- Ejnye, Dolly, igazán megdicsérhetnél rendesen is! – nevetett Belle, s ismét körbepördült a tükör előtt. – Szerinted voltam már valaha ilyen szép?
- Nem, kisasszony, még sosem.
- Látom, nem vagy túl jó kedvedben. Semmi baj, ha jól sikerül az estém, akkor megkapod azt a kis kalapot, amit még tavaly kaptam karácsonyra. Már lehetetlen viselnem, teljesen kiment a divatból.
Belle hanghordozása szándékán kívül volt gőgös. Csupán a jóérzés vezérelte, s az, hogy tegyen valamit régi barátnője boldogságáért, mégis furcsán félresiklott mondanivalója. Dolly nem válaszolt semmit. Emlékezett a csodálatosan szép kalapra, amelyet alig vettek fel egyszer-kétszer, s amiért az ő szíve úgy sóvárgott egykoron. Most valamiért úgy érezte, hogy inkább venné fel saját ütött-kopott szőtteseit, mintsem, hogy alamizsnán „éljen”, s néha-néha odavessenek neki egy lerágott csontot.
- Ne haragudj, Dolly – kapott észbe Belle. – Nem akartalak megbántani, igazán rosszul esik, hogy mégis sikerült. Kérlek, ne hidd, hogy nem értékellek, vagy nem szeretlek eléggé.
- Nem kell bocsánatot kérnie, kisasszony – válaszolta Dolly, s hangjából különös büszkeség sugárzott. – Mindig jó volt hozzám, sosem hinném azt, hogy önszántából sért meg.
- Tehát csakugyan szerencsétlenül fejeztem ki magam – sóhajtotta Belle, s leginkább egy kislányra hasonlított, akit rajta kaptak, hogy rosszat csinált.
A szolgálólány tekintete megenyhült, s már korántsem érezte akkora bűnnek úrnője lekezelő modorát.
- Nem is érdemel több szót az eset – felelte végül.
- Belle, elkészültél már? – kiáltott föl Mrs. Brightmore, s minden szavából sütött a türelmetlenség.
- Kívánj szerencsét– súgta még oda gyorsan Belle, s már indult is lefelé a lépcsőn.
Dollynak fogalma sem volt róla, hogy Miss Brightmore miért viselkedett olyan különösen egész délelőtt. Olyan volt, mint egy bolondos csodabogár. Érezte, hogy készül valami, de akárhogyan is törte a fejét, nem tudott rájönni, hogy micsoda.
Már éppen becsukni készült Belle szobájának az ajtaját, mikor meglátta a piros szalaggal díszített csinos kis kalapot az ágy szélére dobva. Lopva körülnézett a folyosón, hogy jön-e arra valaki, majd visszabújt a szobába. Olyan volt neki ez az egész ház, mint egy hatalmas, varázslatos palota királlyal, királynővel, hercegkisasszonyokkal, s egészen biztos volt benne, hogy a kastély legmágikusabb szobája csakis Bellé lehet. Hiszen annyi csodálatos dolog volt itt! A legfinomabb selymek, a legszínesebb szalagok, a legragyogóbb ékszerek, és mennyi, mennyi apró csecsebecse! Igen, bizonyára ez lenne a palota kincstára.
Dolly álmodozón sóhajtott, s a kezébe vette a kalapot, majd egy hirtelen ötlettől vezérelve a fejére tette, s megnézte magát a tükörben. Ha arcának nem lenne egy kis barnás árnyalata, s nem tarkítanák szeplők, ebben a kalapban egészen úgy nézne ki, mint egy elég csinos úri kisasszony. Felnevetett a csacska gondoltra, s elkezdte magát illegetni, ahogyan azt szerinte a dámák teszik. Szórakozottságában hamar túlzásba esett, a táncolás közben összeakadtak lábai, s felborította az ágy mellett álló kis szekrénykét, amelyből azonnal a földre ömlött minden féltve őrzött tartalom. Dolly meg sem nyikkant, szélsebesen próbálta összeszedegetni Belle értékeit, de minél jobban igyekezett, annál ügyetlenebb volt. Némán szitkozódott, s mikor már harmadjára ejtett ki a kezéből egy talán túlságosan is sokat megélt verseskötet, mérgében belerúgott, mire abból egy nagy köteg levél hullott ki, s terült szét a padlón.
Dolly kíváncsiságát akaratlanul is felkeltette a levélhalom, s minden önuralmára szüksége volt ahhoz, hogy bele ne olvasson valamennyibe. „Mégiscsak illetlen dolog volna!” – gondolta. – „Semmi jogom ahhoz, hogy más háza táján szimatoljak. Mennyi bajt hoznék ezzel magamra! Bizonyára elbocsátanának, és ezek után sehova sem vennének fel. Belle teljesen kifordulna magából. Viszont… amiről nem tud, az nem fájhat neki.” Már kezében volt egy vastag boríték, de nagy sóhajjal szépen visszatette a könyvecskébe. „Nem, ezt nem szabad. Mit szólna ehhez Nash néni? De… talán egy pillantást mégiscsak vethetek az egyikre…” Ekkor azonban megreccsent a lépcső, Dolly összerezzent, mint azok az emberek, akik tudják, hogy nem helyénvaló dolgot művelnek. Sebtében becsukta a kötetet, s visszadobta a fiókba, de még volt annyi ideje, hogy rápillantson az egyik levél búcsúszavaira.

„Szeretlek. Minden nappal jobban és jobban.
Ölel és csókol, százszor is,

Chase”